FULLTEXT vyhľadávanie:Organizátor:

Typ podujatia:

Krajina:

Termín:

Všeobecné podmienky


Všeobecné podmienky účasti na zájazdoch CK Rokošport
I. Zmluvný vzťah
1. Zmluvný vzťah medzi cestovnou kanceláriou ROKOŠPORT, Obchodný názov ROKOŠPORT s.r.o., Súľov 512, 013 52 Súľov-Hradná, IČO: 50052586 (ďalej len “CK“) a objednávateľom vzniká na základe objednávateľom (prípadne jeho zákonným alebo splnomocneným zástupcom) riadne vyplnenej a podpísanej zmluvy o obstaraní zájazdu, prihlášky alebo písomnej objednávky s náležitosťami zmluvy (ďalej len "zmluva"), potvrdenej CK alebo inou splnomocnenou cestovnou kanceláriou alebo cestovnou agentúrou, ktoré sprostredkovávajú služby CK, a zaplatením zálohy, a to aj v prípade uzatvárania zmluvy o obstaraní zájazdu prostredníctvom sprostredkovateľa (iná cestovná kancelária alebo cestovná agentúra), pričom v tomto prípade za zaplatenie zálohy sa považuje pripísanie peňažných prostriedkov na účet CK, resp. ich prevzatie CK v hotovosti. Objednávateľom je osoba, ktorá s CK uzavrie zmluvu, alebo podpíše záväznú prihlášku, alebo osoba, v ktorej prospech sa zmluva uzatvorila, alebo osoba, na ktorú sa zájazd v súlade s čl. III bod 1 písm. e) previedol.
2. Súčasťou zmluvy sú všetky písomné doklady, ktoré objednávateľ od CK obdrží, a to najmä ponukový katalóg a písomné pokyny (propozície) - podrobnejšie informácie o zájazde, pobyte alebo objednaných službách.
3. Podpisom zmluvy objednávateľ potvrdzuje, že sa oboznámil so znením zmluvy a bezvýhradne s ňou súhlasí.
II. Cena služieb, platobné podmienky, zľavy
1. Cenou za zájazd a všetky služby, ktoré si objednávateľ objednal alebo ktoré sú zahrnuté do zájazdu (ďalej len "cena zájazdu") sa rozumie celková cena, uvedená v zmluve. Zo zliav poskytovaných CK má objednávateľ nárok len na tie, ktoré sú v platnosti ku dňu vzniku zmluvného vzťahu, kedy si ich musí aj uplatniť, inak jeho nárok na ich poskytnutie zaniká. V prípade možnosti využitia viacerých druhov zliav nie je možná ich kumulácia, objednávateľ si môže vybrať tú, ktorá je pre neho výhodnejšia, ak nie je určené alebo výslovne dohodnuté s CK inak.
2. Právo na riadne poskytnutie všetkých objednaných služieb vzniká objednávateľovi až zaplatením úplnej ceny zájazdu a splnením ostatných podmienok poskytnutia služieb.
3. CK má právo požadovať pri uzatváraní zmluvy zaplatenie zálohy v minimálnej výške 30% ceny zájazdu alebo všetkých objednaných služieb. Zvyšnú časť ceny za objednané služby je objednávateľ povinný doplatiť najneskôr v lehote do 30 dní pred nástupom na zájazd, resp. začatím čerpania služieb.
4. V prípade vzniku zmluvného vzťahu v lehote kratšej ako 30 dní pred nástupom na zájazd, resp. začatím čerpania služieb je objednávateľ povinný zaplatiť 100% ceny zájazdu alebo objednaných služieb.
5. Za objednané služby je možné zaplatiť v hotovosti, prostredníctvom platobných kariet, bankovým prevodom, poštovým poukazom alebo s využitím splátkových spoločností, pričom za deň zaplatenia sa považuje ten deň, kedy boli finančné prostriedky pripísané na účet CK, resp. prevzaté CK v hotovosti.
6. V prípade nezaplatenia ceny zájazdu alebo ceny za objednané služby v stanovených lehotách je CK oprávnená bez predchádzajúceho upozornenia odstúpiť od zmluvy a zájazd alebo služby neposkytnúť, pričom objednávateľ je povinný uhradiť všetky náklady, ktoré CK nesplnením si zmluvných povinností objednávateľom vznikli. Týmto ustanovením nie je dotknuté právo CK na náhradu škody a ušlého zisku.
7. CK má právo jednostranne zvýšiť cenu zájazdu alebo služieb, a to najneskôr do 21 dní pred termínom nástupu na zájazd, resp. začiatkom čerpania služieb, ak dôjde k:
a: zvýšeniu dopravných nákladov vrátane ceny pohonných hmôt,
b: zvýšeniu platieb, spojených so zabezpečovanou dopravou, najmä letiskových, cestných, prístavných, palivových a iných poplatkov, ktoré sú zahrnuté do ceny zájazdu alebo zabezpečovaných služieb,
c: zmene kurzu slovenskej koruny ku kurzu inej meny použitej pri stanovovaní ceny zájazdu v priemere o viac ako 5%.
8. V prípade nevyhnutnosti zvýšiť cenu z dôvodov podľa predchádzajúceho bodu 7 môže tak CK urobiť na základe písomného oznámenia, ktoré musí byť objednávateľovi odoslané najneskôr 21 dní pred začatím zájazdu alebo čerpania služieb, a v ktorom bude presne určený dôvod a spôsob zvýšenia. Objednávateľ je povinný doplatiť vzniknutý rozdiel bezodkladne, najneskôr v lehote určenej v písomnom oznámení o zvýšení ceny, v opačnom prípade je CK oprávnená postupovať podľa bodu 6 tohto článku.
9. V prípade záujmu objednávateľa môže CK sprostredkovať pre objednávateľa a ním určené osoby aj cestovné poistenie vrátane poistenia storna zájazdu pre prípad, že objednávateľovi vzniknú náklady v súvislosti s jeho odstúpením od zmluvy v súlade s poistnými podmienkami poisťovne. Presný obsah krytia a podmienky cestovného poistenia sú uvedené v podkladoch poskytnutých vybranou poisťovacou spoločnosťou, ktoré objednávateľ na požiadanie obdrží od CK. Poistný vzťah vzniká priamo medzi objednávateľom a poisťovacou spoločnosťou. V konaní o vysporiadaní poistnej udalosti je poisťovňa v priamom vzťahu k objednávateľovi a CK nemá možnosť posudzovať existenciu, prípadne výšku uplatňovaných nárokov z tohto vzťahu.
10. V cene zájazdu je zahrnuté povinné zmluvné poistenie zájazdu pre prípad úpadku CK v zmysle zákona č. 281/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov.
11. V cene zájazdov nie je zahrnuté cestovné poistenie v zahraničí, prípadne ďaľšie druhy poistení. Každému účastníkovi zájazdu odporúčame priplatiť si takéto poistenie, ak nie je už inak poistený. O rozsahu a podmienkach povinného zmluvného poistenia zájazdu, rozsahu poistného plnenia, o podmienkach na plnenie nároku objednávateľa, o poistiteľovi, s ktorým má CK uzatvorené povinné zmluvné poistenie zájazdu, ako aj možnosti uzatvoriť individuálne poistenie objednávateľa na cestu a pobyt vrátane poistenia pre prípad, že objednávateľovi vzniknú náklady v súvislosti s jeho odstúpením od zmluvy o obstaraní zájazdu v prípade nehody alebo ochorenia, bude objednávateľ informovaný inou písomnou formou na predajnom mieste CK pred uzatvorením zmluvy. Zmluva o poistení vzniká výhradne medzi poisťovňou a objednávateľom, to znamená, že prípadnú poistnú udalosť rieši objednávateľ priamo s poisťovňou. V prípade poškodenia alebo straty batožiny počas leteckej prepravy je objednávateľ povinný túto skutočnosť neodkladne po ukončení prepravy nahlásiť na letisku na vyhradenom mieste a spísať protokol o poškodení alebo strate batožiny (P.I.R.), ktorý je nevyhnutný k ďalšiemu jednaniu objednávateľa a prepravcu. Výška zodpovednosti leteckej spoločnosti je obmedzená ustanoveniami Varšavskej dohody a všetkých dodatkov.
III. Práva a povinnosti objednávateľa
1. K základným právam objednávateľa patrí:
a: Právo na riadne a včasné poskytovanie služieb. Pokiaľ bez zavinenia CK dohodnuté služby nevyčerpá, nemá právo na ich náhradu.
b: Právo na riadne poskytnutie informácií, týkajúcich sa zájazdu a objednaných služieb, ktoré sú CK známe, ako i oboznámenie so zmenami, o ktorých sa CK neskôr dozvedela.
c: Právo na ochranu osobných údajov, ktoré uvádza na zmluve o obstaraní zájazdu, pred nepovolanými osobami.
d: Právo vypovedať zmluvu kedykoľvek aj bez udania dôvodu pred začiatkom čerpania služieb, a to za podmienok podľa článku V. týchto podmienok.
e: Právo písomne oznámiť CK, že zájazdu sa namiesto neho zúčastní iná osoba, uvedená v tomto oznámení, pričom takéto oznámenie môže objednávateľ urobiť v lehote do 30 dní pred nástupom na zájazd alebo začiatkom čerpania služieb. Oznámenie musí obsahovať výslovný súhlas nového objednávateľa s uzatvorenou zmluvou a prehlásenie, že spĺňa všetky dohodnuté podmienky účasti na zájazde alebo ktoré sú podmienkou na čerpanie objednaných služieb. Dňom doručenia oznámenia sa v ňom uvedená osoba stáva objednávateľom, ktorý vstupuje do práv a povinností pôvodného objednávateľa, pričom spolu s ním spoločne a nerozdielne zodpovedajú za zaplatenie ceny zájazdu alebo objednaných služieb, ako i úhradu nákladov, ktoré CKv súvislosti so zmenou objednávateľa vzniknú. V prípade neuhradenia ceny za objednané služby alebo nákladov, súvisiacich so zmenou objednávateľa, platí článok II. bod 6 týchto podmienok. Uvedené sa vzťahuje len na tie prípady, keď zmenu objednávateľov je CK schopná zabezpečiť, v opačnom prípade CK písomne upozorní na nemožnosť zmeny pôvodného objednávateľa. CK si účtuje za každú zmenu objednávateľa paušálny poplatok 3,32 € na osobu.
f: Právo na reklamáciu nedostatkov a chybných plnení podľa článku VI. týchto podmienok.
g: Právo na obdržanie dokladu o povinnom zmluvnom poistení CK alebo bankovú záruku pre prípad jej úpadku, ktorý obsahuje všetky náležitosti v súlade so zákonom č. 281/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, pokiaľ sa na objednané služby táto povinnosť vzťahuje.
2. K základným povinnostiam objednávateľa patrí najmä:
a: Poskytnúť CK súčinnosť, potrebnú na riadne zabezpečenie zájazdu a objednaných služieb, a to najmä poskytnutie úplných a pravdivých údajov pre účely zmluvy a ostatných potrebných dokladov ako i predloženie všetkých príslušných podkladov a dokumentov, ktorými je poskytnutie služieb podmienené. V prípade riadneho nesplnenia si tejto povinnosti je objednávateľ povinný uhradiť CK všetky náklady a škodu, ktorá poskytnutím nesprávnych a neúplných údajov CK vznikla.
b: Nahlásiť vopred čerpanie služieb inými osobami ako štátnymi príslušníkmi SR, v opačnom prípade neručí CK za riadne zabezpečenie zájazdu alebo za poskytnutie služieb týmto osobám. Cudzí štátni príslušníci zodpovedajú sami za splnenie všetkých potrebných náležitosti, ktorými je poskytnutie zájazdu a čerpanie služieb v SR a v zahraničí pre nich podmienené.
c: Zaplatiť celú cenu za všetky objednané a so zájazdom súvisiace služby v zmysle čl. II. týchto podmienok a v prípade potreby preukázať túto skutočnosť dokladom, ktorý objednávateľ obdrží od CK, v opačnom prípade môže CK odstúpiť od zmluvy a má okrem storno poplatkov právo aj na náhradu škody, ktorá porušením si povinností objednávateľom CK vznikla.
d: V prípade oznámenia dodatočných zmien ohľadne zájazdu alebo objednaných služieb oznámiť bezodkladne, najneskôr v stanovenej lehote písomne svoje stanovisko CK, v opačnom prípade platí, že objednávateľ so zmenami súhlasí.
e: Prevziať od CK všetky doklady, potrebné na čerpanie objednaných a zaplatených služieb, riadne si ich prekontrolovať a riadiť sa nimi.
f: Pri čerpaní služieb sa presne riadiť pokynmi a informáciami oznámenými CK alebo jej zástupcami v SR alebo v zahraničí, dodržiavať časy a miesta odchodov a na vlastnú zodpovednosť zabezpečiť si všetky potrebné cestovné doklady a splniť iné podmienky, potrebné pre čerpanie služieb (pas, víza, doklady o poistení, očkovanie a pod.....).
g: Riadiť sa pokynmi sprievodcu, inštruktora alebo zástupcu CK a dodržiavať stanovený program zájazdu a príslušné právne predpisy navštívenej krajiny ako i miesta pobytu a objektu. V prípade ich porušenia alebo pri závažnom narušovaní programu zájazdu alebo čerpania služieb je CK oprávnená odoprieť objednávateľovi ich poskytnutie, čím objednávateľ stráca právo na tieto ako i na ďalšie nevyužité služby, a to bez nároku na vrátenie zaplatenej ceny zájazdu.
h: Dodržiavať pasové, colné, zdravotné a ďalšie predpisy krajiny, do ktorej cestuje. Cudzí štátni príslušníci sú povinní sa informovať ohľadne vízovej povinnosti na zastupiteľstve krajiny, kam cestujú. Náklady, ktoré vzniknú nedodržaním tohto ustanovenia, znáša objednávateľ.
i: Akékoľvek závady a odchýlky od objednaných služieb bezodkladne ihneď po ich zistení na mieste oznámiť písomne zástupcovi CK a poskytnúť súčinnosť k ich odstráneniu.
j: Zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť, poškodiť alebo obmedzovať ostatných účastníkov zájazdu.
k: Niesť zodpovednosť a uhradiť prípadnú škodu, ktorú svojím konaním počas zájazdu alebo čerpania služieb v dopravnom prostriedku, v ubytovacom zariadení alebo inej osobe spôsobil.
l: Zaistiť u osôb mladších ako 15 rokov sprievod a dohľad dospelého účastníka počas celej doby zájazdu, u osôb vo veku 15 - 18 rokov písomný súhlas účasti na zájazde od jeho zákonného zástupcu, podobne zaistiť sprievod a potrebný dohľad aj u osôb, ktorých zdravotný alebo osobný stav to vyžaduje.
IV. Zmena dohodnutých služeb
1. V prípade, že nastanú okolnosti, ktoré znemožňujú CK poskytnúť zájazd alebo služby podľa uzavretej zmluvy, je CK povinná zabezpečiť ich zmenu alebo ich zrušiť, pričom je povinná oznámiť tieto skutočnosti bez zbytočného odkladu objednávateľovi.
2. Pri zrušení zájazdu alebo objednaných služieb zo strany CK, pri zmene termínu čerpania služieb o viac ako 48 hodín alebo pri závažnej zmene programu, kategórie ubytovania, spôsobu prepravy a ceny za objednané služby, pričom za závažnú zmenu sa nepovažuje zmena miesta a ubytovacieho objektu za podmienky, ak je zabezpečené náhradné ubytovanie minimálne rovnakej a vyššej kategórie a v podobnej oblasti, zmena poradia navštívených miest, zmena dopravy z dopravných, bezpečnostných alebo iných operatívnych dôvodov, zmena miesta odchodu a príchodu za podmienky, že je zabezpečená bezplatná doprava z a na pôvodné miesto, zmena ceny zájazdu o menej ako 10%; má objednávateľ právo na odstúpenie od zmluvy a vrátenie zaplatenej ceny alebo na prevod tejto čiastky na úhradu iných služieb, ktoré si u CK objednal, a to bez zmluvnej pokuty.
3. Zmeny a odchýlky jednotlivých služieb CK od dohodnutého obsahu zmluvy sú v nutných prípadoch prípustné. Ide hlavne o zmenu leteckej spoločnosti, typu lietadla, trasy a času letu, eventuálne programu počas zájazdu.
4. CK neručí za prípadné meškania letu a upozorňuje na možnosť jeho vzniku z technických dôvodov, z dôvodu nepriaznivého počasia, poprípade z dôvodu plnosti vzdušných koridorov. Objednávateľ musí pri plánovaní prípojov, dovolenky, obchodných termínov a pod. brať do úvahy možnosť výrazného omeškania. CK nezodpovedá za škody, ktoré môžu objednávateľovi vzniknúť v dôsledku omeškania. V prípade meškania nevzniká objednávateľovi právo na odstúpenie od zmluvy.
5. CK si vyhradzuje právo zrušiť zájazd, pokiaľ nebol dosiahnutý minimálny počet účastníkov uvedený pri jednotlivých zájazdoch na internetových stránkach CK - www.rokosport.sk. CK má právo v takom prípade zájazd zrušiť, najneskôr však 7 dní pred začatím zájazdu a v tej istej lehote je CK povinná o tejto skutočnosti informovať objednávateľa.
6. CK má právo prevádzať operatívne zmeny programu a poskytovaných služieb v priebehu zájazdu, pokiaľ z vážnych dôvodov nie je možné dodržať pôvodne dohodnutý program a zabezpečiť služby. V takomto prípade je povinná:
a: zabezpečiť náhradný program a služby v rozsahu pokiaľ možno rovnakom alebo podobnom pôvodným podmienkam,
b: vrátiť objednávateľovi plnú cenu služieb, za ktoré nebolo poskytnuté náhradné plnenie, a to neodkladne, najneskôr do 5 pracovných dní od vybavenia reklamácie.
7. V prípade, že CK zabezpečí ako náhradné plnenie služby v rovnakom rozsahu (napr. ubytovanie v inom hoteli rovnakej alebo vyššej triedy), sú ďalšie nároky objednávateľa voči CK vylúčené.
8. CK si vyhradzuje právo na zmenu vecného aj časového programu alebo zrušenie zájazdu z dôvodu zásahu vyššej moci, z dôvodu rozhodnutia štátnych orgánov alebo mimoriadnych okolností (neistá bezpečnostná situácia, dopravné problémy, zmena počasia, nešťastia a ďalšie okolnosti, ktoré CK nemohla predvídať ani ovplyvniť). Pri poznávacích zájazdoch upozorňujeme na určité obmedzenia návštev historických, náboženských a iných pamätihodností v dňoch štátnych a náboženských sviatkov alebo osláv na mieste pobytu.
9. V prípade, že sa objednávateľ nedostaví alebo zmešká odlet či odchod dopravného prostriedku má CK nárok na úhradu plnej ceny zájazdu.
10. Ak je CK nútená pred začatím zájazdu zmeniť podstatnú podmienku zmluvy, navrhne objednávateľovi zmenu zmluvy. V takomto prípade má objednávateľ právo sa rozhodnúť, či so zmenou súhlasí, alebo či od zmluvy odstúpi bez zaplatenia zmluvných pokút. Svoje rozhodnutie musí objednávateľ písomne oznámiť CK v lehote uvedenej v návrhu na zmenu zmluvy, v opačnom prípade bude považované, že so zmenou súhlasí.
V. Odstúpenie od zmluvy objednávateľom a zmluvné pokuty
1. Objednávateľ má právo kedykoľvek pred začatím čerpania služieb od zmluvy odstúpiť, a to písomným oznámením, ktoré je účinné dňom jeho doručenia CK alebo osobne v CK.
Pri odstúpení od zmluvy bude objednávateľovi vrátená doposiaľ zaplatená čiastka znížená o nasledovné zmluvné pokuty (uvádzané čiastky platia pre 1 osobu bez rozdielu veku):
a: minimálna pokuta 3,32 € od potvrdenia prihlášky
do 50. dňa pred začiatkom zájazdu
b: 10 % z celkovej ceny zájazdu
od 49. dňa do 30. dňa pred začiatkom zájazdu
c: 30 % z celkovej ceny zájazdu
od 29. dňa do 21. dňa pred začiatkom zájazdu
d: 50 % z celkovej ceny zájazdu
od 20. dňa do 15. dňa pred začiatkom zájazdu
e: 80 % z celkovej ceny zájazdu
od 14. dňa do 07. dňa pred začiatkom zájazdu
f: 100 % z celkovej ceny zájazdu
od 06. dňa pred začiatkom zájazdu.
2. Pre určenie počtu dní pri výpočte zmluvných pokút sa započítava aj deň, kedy bolo odstúpenie od zmluvy CK riadne oznámené.
3. Objednávateľ má právo na odstúpenie od zmluvy a vrátenie zaplatenej ceny alebo zálohy za zájazd bez akejkoľvek zmluvnej pokuty v prípade:
a: zrušenia zájazdu cestovnou kanceláriou,
b: v prípadoch ustanovených zákonom č. 281/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov.
4. V prípade, že objednávateľ nenastúpi na zájazd alebo nezačne čerpať zabezpečené služby z akéhokoľvek dôvodu, alebo na základe vlastného rozhodnutia ich nevyčerpá vôbec alebo z časti, nemá nárok na vrátenie časti ceny zájazdu za nečerpané služby.
5. CK má právo odpočítať zmluvnú pokutu od zloženej zálohy alebo zaplatenej ceny a vráti objednávateľovi zostatok uhradenej ceny.
6. CK môže pred nástupom na zájazd alebo počas priebehu zájazdu s okamžitou platnosťou odstúpiť od zmluvy v nasledovných prípadoch:
a: z dôvodu porušenia povinností objednávateľom, ktoré boli zmluvne dohodnuté. Objednávateľ je povinný zaplatiť cestovnej kancelárii zmluvné pokuty.
b: v prípade zrušenia zájazdu.
7. CK môže odstúpiť od zmluvy neodkladne, ak objednávateľ vážne narušuje priebeh zájazdu, resp. pokiaľ objednávateľ vážnym spôsobom naruší právne predpisy SR alebo hostiteľskej krajiny. Objednávateľovi v takom prípade nevzniká nárok na vrátenie alikvotnej čiastky z ceny služieb, ktoré neboli čerpané, a ďalej je objednávateľ povinný uhradiť cestovnej kancelárii náklady spojené so spiatočnou dopravou.
8. V prípade žiadosti objednávateľa o zmenu termínu pôvodnej objednávky na novú, ak takúto zmenu je CK schopná zabezpečiť, postupuje sa ako pri storne pôvodnej objednávky a zavedení novej, pričom platia rovnaké podmienky podľa tohto článku, ak nie je dohodnuté inak.
VI. Reklamačné konanie a zodpovednosť za škodu
1. V prípade, že rozsah a kvalita poskytnutých služieb je objektívne na nižšej ako dohodnutej úrovni, vzniká objednávateľovi právo na reklamáciu a odstránenie chybne poskytovanej služby. Toto svoje právo je objednávateľ povinný uplatniť bezodkladne priamo u dodávateľa služieb alebo zástupcu CK, v spolupráci ktorých sa vyhotoví aj písomný záznam.
2. Ak nezabezpečí CK riadne a včas nápravu reklamovaných služieb, môže objednávateľ uplatniť svoju reklamáciu bezodkladne po návrate, najneskôr do 3 mesiacov od ukončenia čerpania služieb, alebo ak služby neboli vôbec čerpané, od dňa, kedy sa mali služby vyčerpať podľa zmluvy v CK, pričom k písomnému uplatneniu svojich práv doloží objednávateľ záznam, urobený podľa predchádzajúceho bodu 1. V prípade oprávnenej reklamácie má objednávateľ nárok na zľavu zo zaplatenej ceny služieb, zodpovedajúcu rozdielu medzi objednanými a skutočne poskytnutými službami.
3. CK je zbavená zodpovednosti za škodu, spôsobenú porušením jej povinností pri poskytovaní služieb alebo odstúpením od zmluvy, ak škodu nezavinila ona ani jej zmluvný partneri, a škoda bola spôsobená objednávateľom alebo treťou osobou, ktorá nie je spojená s poskytovaním služieb alebo udalosťou, ktorej nebolo možné zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, alebo v dôsledku neobvyklých a nepredvídateľných okolností.
4. Pri riešení reklamácie je objednávateľ povinný poskytovať CK maximálnu súčinnosť, aby bolo možné nedostatky čo najúčinnejšie odstrániť a zabránilo sa vzniku akýmkoľvek škodám, alebo zníženiu ich rozsahu.
5. CK nezodpovedá za úroveň tých služieb, ktoré si objednávateľ sám objedná u tretích osôb. Výška náhrady škody ako i všetky ostatné nároky, súvisiace s leteckou dopravou, ktorá je súčasťou poskytovaných služieb (strata, poškodenie, neskoré dodanie batožiny, meškanie lietadla, zmena termínu letu a pod.) sa riadi príslušnými predpismi platnými pre leteckú dopravu a nároky objednávateľa v súvislosti s leteckou dopravou voči CK sú vylúčené.
VII. Poistenie proti insolventnosti CK
1. CK si splnila svoje povinnosti ohľadne povinného zmluvného poistenia zájazdov CK pre potenciálnu možnosť úpadku v zmysle zákona č. 281/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov v poisťovni Allianz - Slovenská poisťovňa.
VIII. Ďalšie podmienky
1. Zodpovednosť
Každý účastník zájazdu sa ho zúčastňuje na vlastnú zodpovednosť. V prípade úrazov a iných poistných udalostí si klient prípadné finančné a iné nároky uplatňuje voči poisťovni a nie voči CK, prípadne jej sprievodcom a inštruktorom.
2. Ručenie
CK neručí za prípadné odcudzené veci počas zájazdu.
3. Doprava
CK zabezpečuje dopravu a transfery svojimi alebo inými dopravnými prostriedkami, ktorých úroveň a kategória je uvedená v katalógu a v informačných materiáloch CK. Tu sú uvedené aj základné miesta nástupu. Klienti môžu po dohode s CK nastupovať aj kdekoľvek na trase cesty. CK na požiadanie zabezpečuje aj transfer zo vzdialenejších miest na miesta nástupu alebo k hlavnej trase cesty.
4. Stravovanie
Pri väčšine zájazdov sa klienti stravujú sami z vlastných zásob. Na minibusových a autobusových zájazdoch s pobytom v kempe CK zabezpečí požičiavanie centrálneho variča.
5. Ubytovanie
Pri väčšine zájazdov je zahrnuté v cene. Pri minibusovej preprave a ubytovaní v kempe zabezpečuje CK aj požičanie stanov.
6. Sprievodcovské služby
Zájazdy sú vedené skúsenými sprievodcami, cvičiteľmi a inštruktormi turistiky so znalosťou navštívenej oblasti. Pri vysokohorských túrach Vás na pohyb v tomto teréne vyškolíme priamo na zájazde alebo v rámci prípravy pred ním. Upozorňujeme, že služby v rámci zájazdov CK nie sú službami horského vodcu.
7. Zájazdy mimo rámec katalógu a zájazdy na klúč
Pri väčšom záujme o konkrétny zájazd CK môže zabezpečiť doplnkovú prepravu a ostatné služby pre ďalších klientov alebo určí ďalší termín. CK môže pripraviť a zorganizovať zájazd podľa konkrétnych požiadaviek pre firmy, organizácie a kluby.
8. Klasifikácia náročnosti
Zájazdy sú označené písmenom P - pešia turistika (spravidla turistické značené trasy a chodecký terén), SKI - skialpinizmus, lyžovanie, VHT - vysokohorská turistika (spravidla trasy mimo značených ciest alebo v skalnom či ľadovcovom teréne s potrebou istenia) a číslom podľa obtiažnosti: 1 - 4.
IX. Záverečné ustanovenia
1. Platnosť týchto zmluvných podmienok sa vzťahuje na zájazdy a služby poskytované CK, s výnimkou prípadov, ak CK vopred dohodne písomne s objednávateľom iný rozsah vzájomných práv a povinností.
2. Všetky údaje a skutočnosti obsiahnuté v katalógu a cenníku CK o službách, cenách a cestovných podmienkach zodpovedajú informáciám známym v dobe tlače a CK si vyhradzuje právo ich zmeny do doby uzatvorenia zmluvy o zájazde s objednávateľom. Fotografie uverejnené v katalógu sú ilustračného charakteru. CK nezodpovedá za obsah inzertných strán uverejnených v katalógu, cenníku a iných materiáloch, ktoré CK vydáva a ktoré sú poskytnuté tretími osobami a neručí za správnosť údajov uvedených v prospektoch, ktorých vydavateľom nie je a nemôže ich ovplyvniť.
3. 0bjednávateľ v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov prehlasuje, že bol oboznámený s právami a povinnosťami, týkajúcimi sa získavania a spracovávania osobných údajov podľa tohto zákona. Zároveň podpísaním tejto zmluvy udeľuje CK ňou určeným osobám súhlas so spracovaním osobných údajov uvedených v zmluve CK ako aj ňou určeným iným osobám, za účelom zabezpečenia a poskytnutia zmluvne dohodnutých služieb a pre plnenie povinností uložených zákonom, a to na dobu potrebnú k zabezpečeniu práv a povinností, ktoré vyplývajú zo zmluvných vzťahov medzi objednávateľom a CK, vrátane sprístupnenia týchto údajov obchodným partnerom CK a cezhraničného toku osobných údajov do krajiny podľa tejto zmluvy výlučne za účelom zabezpečenia zmluvných služieb pre objednávateľa, a likvidácie spracovaných osobných údajov. Odvolanie tohto súhlasu je možné po predchádzajúcej dohode oboch zmluvných strán. Vyššie uvedené prehlásenie a súhlas objednávateľ udeľuje aj v mene ostatných účastníkov zájazdu, a to na základe zákona, resp. ich písomného súhlasu.
4. Tieto zmluvné podmienky CK vstupujú do platnosti 1.12.2015. Všetky údaje, obsiahnuté v ponukových katalógoch ako i jednotlivé ustanovenia týchto podmienok sú aktuálne ku dňu ich spracovania do tlače a vychádzajú zo skutočností a právneho stavu ku dňu ich vydania.